Ναυτεμπορική 2013

Ναυτεμπορική 2013

¨Βελτίωση αποδόσεων σε «πράσινο» φόντο.¨
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας, καθώς συμβάλλοντας ενεργά προς αυτή την κατεύθυνση δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο και πιο «πράσινο» μέλλον.
Άρθρο του κ. ΑΝΤΩΝΗ ΓΚΟΡΤΖΗ, πρόεδρου του EBEΝ GR στην εφημερίδα Ναυτεμπορική, 09.09.2013

Ναυτεμπορική 2011

Ναυτεμπορική 2011

¨Διάκριση για 17 εταιρείες στην επιχειρηματική ηθική.¨
Άρθρο του κ. ΑΝΤΩΝΗ ΓΚΟΡΤΖΗ, πρόεδρου του EBEΝ GR στην εφημερίδα Ναυτεμπορική, 10.09.2010

Ναυτεμπορική 2010

Ναυτεμπορική 2010

¨Η κρίση και ο ρόλος της επιχειρηματικής ηθικής ως επένδυση για βιώσιμο μέλλον.¨
Άρθρο του κ. ΑΝΤΩΝΗ ΓΚΟΡΤΖΗ, πρόεδρου του EBEN GR στην εφημερίδα Ναυτεμπορική, 17.05.2010

EBEN – ICAP: LEADING EMPLOYERS 2017

Ως Επιχειρηµατική Ηθική νοείται η εφαρµογή στην επιχειρηµατική συµπεριφορά των γενικών αρχών περί ηθικής, µε σκοπό τη δηµιουργική εξισορρόπηση συµπεριφορών και σχέσεων µεταξύ της επιχείρησης, των µετόχων, των εργαζοµένων, του πολίτη, του πελάτη, του καταναλωτή και του γενικότερου κοινωνικού και οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο δραστηριοποιείται µια επιχείρηση ή ένας οργανισµός. Εποµένως, το ήθος του οργανισµού µπορεί να περιγραφεί ως ένα σύνολο κανόνων ευθύνης, ελέγχου, διαφάνειας, σύνεσης, συνεργασίας, συνέπειας και συνέχειας σε όλα τα επίπεδα, από την κερδοφορία και την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών του, αλλά και από το ήθος και τον επαγγελµατισµό του συνόλου των εργαζοµένων σε αυτόν γενικότερα.