Πάθος για Ηθική

Αριστοτέλης (384-324 π.χ)
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ: Ένας Κώδικας για όλους. Όλοι να είναι ίσοι έναντι του κώδικα, χωρίς απαξίωση της διαφορετικότητας.

 1. Ακεραιότητα: Ηθική αντιμετώπιση προσωπικών και επαγγελματικών υποχρεώσεων.
 2. Αντικειμενικότητα: Συμμόρφωση με τους νόμους, κανόνες και κανονισμούς.
 3. Ανεξαρτησία: Συγκρότηση ολοκληρωμένων και πλήρων εσωτερικών αναφορών.
 4. Εμπιστευτικότητα: Εφαρμογή του κώδικα χωρίς τον φόβο αντιποίνων.
 5. Επάρκεια: Πλήρης, αντικειμενική, ακριβής, έγκυρη και κατανοητή αναφορά της λειτουργίας του κώδικα.
 6. Ευθύνη: Υιοθέτηση και εφαρμογή των αρχών του κώδικα χωρίς εξαιρέσεις.
 7. Διάρκεια: Διαρκής εφαρμογή του κώδικα σε κάθε πτυχή της εταιρικής λειτουργίας.
 8. Σεβασμός στον άνθρωπο: Προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
 9. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος: Προστασία σαν να είναι το σπίτι μας.
 10. Κοινωνική Ευημερία: Η ευημερία μας είναι πάντα κομμάτι της παγκόσμιας ευημερίας.

Βασισμένο σε Διεθνή Πρότυπα

 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 

Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) έχει συνδυαστικά δύο χαρακτηριστικά:
είναι σχετικά καινούργια και εξελίσσεται συνεχώς.

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να παρακολουθήσουμε την δυναμική της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και για να είναι η Ελλάδα στην πρωτοπορία των εξελίξεων σε αυτό τον τομέα, πρέπει να κάνουμε μια αναδρομή στην έννοια και την εξέλιξή της μέσα από τους διάφορους ορισμούς που έχουν δοθεί κατά καιρούς.

 

Χαρακτηριστικά, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) έχει οριστεί ως: 


“μια μορφή εταιρικής αυτο-δέσμευσης
ενσωματωμένης σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο”

(Wood, 1991).


“η διαρκής δέσμευση των επιχειρήσεων για συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη
με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των εργαζομένων και των οικογενειών τους όπως επίσης των κοινοτήτων και της κοινωνίας γενικότερα”

 (World Business Council for Sustainable Development, 1998).


η εθελοντική δέσμευση των επιχειρήσεων
για διαχείριση των δραστηριοτήτων τους
με υπεύθυνο τρόπο
 

(International Chamber of Commerce, 2002).


“η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους λειτουργίες
και στις συναλλαγές τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους”

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001).

 


η ευθύνη των επιχειρήσεων για την επίδραση που έχουν στην κοινωνία”

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011).

Μέσα από τους παραπάνω ορισμούς εντοπίζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ):
– Είναι αυτοδέσμευση,
– Είναι διαρκής,
– Αφορά κοινωνικά, περιβαλλοντικά και εντέλει οικονομικά θέματα,
– Απευθύνεται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης,
– Εντάσσεται σε ένα στρατηγικό επιχειρηματικό μοντέλο, και
– Έχει σαν στόχο την υπεύθυνη ανάπτυξη μέσα από την εξισορρόπηση του κόστους που εξωτερικεύει η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Ο ορισμός της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) που υιοθετείται στο πλαίσιο της παρούσας Εθνικής Στρατηγικής λαμβάνει υπόψη τους διεθνείς ορισμούς αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

Οι βασικές πτυχές της έννοιας της ΕΚΕ για την Ελλάδα είναι οι εξής:

– Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί εθελοντική αυτο-δέσμευση επιχειρήσεων και οργανισμών και στοχεύει στην υπεύθυνη λειτουργία και διαχείριση των δραστηριοτήτων τους.

– Ως εθελοντική αυτο-δέσμευση, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) προϋποθέτει την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, επιπλέον της ελάχιστης συμμόρφωσης με την εκάστοτε νομοθεσία.

– Στη βάση των παραπάνω χαρακτηριστικών, η έννοια της Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα πολιτικών και δράσεων που υιοθετεί κάθε επιχείρηση, προσδιορίζοντας τη σχέση της με την κοινωνία και δεν περιορίζεται στην κοινωνική/περιβαλλοντική σήμανση (social/environmental labelling) προϊόντων και υπηρεσιών ούτε στην απολογιστική ανασκόπηση (reporting) δράσεων και πρωτοβουλιών.


Συνοψίζοντας, η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)
περικλείει την ευθύνη κάθε επιχείρησης ή οργανισμού
απέναντι στους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον
για τον τρόπο που τους επηρεάζει
από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

 

Η ΕΚΕ είναι μια δυναμική έννοια της οποίας οι αρχές και αξίες εξελίσσονται συνεχώς και ακολουθούν τους προβληματισμούς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Σήμερα, οι προκλήσεις αυτές απαιτούν άμεση λύση, αλλά με μελλοντική προοπτική.
Αυτή η μελλοντική προοπτική συνδέει στενά τις έννοιες της ΕΚΕ και της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε ένα σύνολο που ενσωματώνει την εξασφάλιση βιωσιμότητας στο παρόν με παράλληλη φροντίδα για την ευημερία των μελλοντικών γενεών και είναι η βάση του οράματός μας.

Η ΕΚΕ αφορά όλους όσοι επηρεάζονται από την λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Αυτοί μπορεί να είναι:
– Εργαζόμενοι
– Μέτοχοι
– Πελάτες / Καταναλωτές
– Ανταγωνιστές
– Προμηθευτές
– Περιβάλλον
– Πολίτες / Κοινωνία.

RME MODEL

Μοντέλο Responsible Management Excellence

Προκειμένου να προωθηθεί και να διαδοθεί η ηθική στον επιχειρηματικό κόσμο, το EBEN έχει αναπτύξει το μοντέλο Responsible Management Excellence (RME) για οργανισμούς που επιδιώκουν να καταστούν ως πρότυπα και ως top οργανισμοί. Η όλη ιδέα αναφέρεται σε μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει την Εταιρική Διακυβέρνηση (CG) και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR), η καθεμία από τις οποίες εφαρμόζεται σε όλους τους διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς.

Το σύνολο του RME Μοντέλου βασίζεται στην λογική του Αριστοτέλη
ότι «η αριστεία είναι μια συνήθεια» και

«η ηγεσία χρειάζεται
την Ηθική (Επιχειρησιακή Ηθική),
το Λόγο (Συστήματα Διαχείρισης),
το Πάθος (Πάθος για Ηθική για να επιτύχει την Αειφορία)».

Ακολουθώντας αυτήν την ολιστική προσέγγιση του Αριστοτέλη (Έλληνας φιλόσοφος 384-322 π.Χ. Δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου “Είμαι οφειλέτης στον πατέρα μου για τη ζωή αλλά στον δάσκαλό μου για μια ζωή που αξίζει κανείς να ζήσει”), το RME του EBEN βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες, την Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, που έχουν στο κέντρο τους τον Εταιρικό Κώδικα της εταιρείας.

RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE MODEL

RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE MODEL

Το μοντέλο αποτελείται από 10 βασικά κριτήρια, τα οποία με τη σειρά τους χωρίζονται
σε συνολικά 50 επιμέρους υποκριτήρια.

Η Εταιρική Διακυβέρνηση διαιρείται

 • στην Ανάλυση Επιχειρήσεων,
 • την Επιχειρηματική Απόδοση,
 • τον Εσωτερικό Έλεγχο
 • και τους Κανονισμούς & Επικοινωνίες σχετικά με τους παραπάνω τομείς.

Η Κοινωνική Ευθύνη χωρίζεται σε

 • Περιβαλλοντικές δράσεις,
 • Κοινωνικές δραστηριότητες,
 • Αποτελέσματα Οικονομικής σταθερότητας
 • και τους Κανονισμούς & Επικοινωνίες σχετικά με τις παραπάνω ενέργειες.

Με τη σειρά τους, καθένα από αυτά τα “κριτήρια” ακολουθεί τα δικά του ειδικά “δευτερεύοντα κριτήρια” τα οποία επανεξετάζονται ετησίως από την επιτροπή επικυρώσεων EBEN ώστε να καλύπτουν όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής ζωής.

Η Εταιρική Διακυβέρνηση (CG) και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) διασταυρώνονται με τον Κανονικό Εταιρικό Κώδικα, ο οποίος θεωρείται η καρδιά του μοντέλου.

Ο κώδικας λαμβάνει υπόψη τα ενδιαφερόμενα μέρη και παρέχει ένα ηθικό υπόβαθρο για τις καθημερινές ενέργειες όλων των μελών ενός οργανισμού.

Η πιστοποίηση της εφαρμογής των μοντέλων στον οργανισμό χωρίζεται
σε ένα Advanced επίτευγμα και ένα Exclusive επίτευγμα,
ανάλογα με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται.

Συγχρόνως το EBEN πιστοποιεί εκείνους που καταφέρνουν
να καλύπτουν τα ελάχιστα κριτήρια ανά επίπεδο
σε ειδικές τελετές κάθε χρόνο.
Η ύπαρξη και υιοθέτηση του Standard Corporate Code
είναι η βασική απαίτηση
και οδηγεί στον πρότυπο εταιρικό κώδικα.

Συμπληρωματικά η καινοτομία (Platinum Award) δίνεται στις επιχειρήσεις ως επιβράβευση στις προσπάθειες της για καινοτομία που θεωρείται ζωτικής σημασίας για την κοινωνία.

Το μοντέλο επίσης ενσωματώνει διάφορα σύγχρονα συστήματα & πρακτικές σε όλο τον κόσμο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις τοπικές αξίες, τις διεθνείς αρχές, τα θέματα συμμόρφωσης και διαφάνειας.

Η ποιοτική επιτυχία του RME Μοντέλου
εξαρτάται από το επίπεδο ωρίμανσης των συστημάτων CG
και την πληρότητα των ενεργειών τoυ CSR
που ασκούνται σύμφωνα με τον Εταιρικό Κώδικα,
ο oποίος προωθείται από τη διοίκηση,
είναι αποδεκτός από τους εργαζομένους
και υποστηρίζεται από τους Μετόχους.

Πλεονεκτήματα συνδυασμού
Εταιρικής Διακυβέρνησης & Κοινωνικής Ευθύνης

Μέχρι σήμερα, περίπου 30 οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων πέντε γνωστών διεθνών ναυτιλιακών εταιρειών, έχουν πιστοποιηθεί σε διάφορα επίπεδα του μοντέλου RME.

Πολλές εταιρείες, ανεξάρτητα από τις τοπικές αξίες και την παράδοση, πάντα θα ελέγχουν οποιοδήποτε κόστος τέτοιων ενεργειών χωρίς να εξετάζουν τα οφέλη. Το ίδιο ισχύει και για την ηθική. Πολλές εταιρείες πιστεύουν ότι σε περιόδους κρίσης το ελάχιστο πράγμα που πρέπει να επενδύσουμε και να υπολογίσουμε είναι η ορθή εταιρική διακυβέρνηση και η εφαρμογή αξιών επιχειρηματικής ηθικής. 

Πολλοί θα δημιουργήσουν μόνο ένα απλό κώδικα δεοντολογίας (που κρέμεται στον τοίχο) μόνο και μόνο για να ευχαριστήσουν τις εμπλεκόμενες πλευρές, αντί να το διαχέουν προς υιοθέτηση και να εξάγουν τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει. 

Πολλοί φαίνεται να αγνοούν ή να ξεχνούν ότι η ηθική συμπεριφορά και κουλτούρα μπορούν προσφέρουν πολλά οφέλη, όπως τις βελτιωμένες σχέσεις με τους εργαζόμενους, την αυξημένη παραγωγικότητα των εργαζομένων, ανεβασμένο ηθικό και ενισχυμένη εικόνα της εταιρείας.

Η μεγαλύτερη φήμη όχι μόνο βοηθά στην επιλογή νέων
& ελπιδοφόρων επαγγελματιών, αλλά και στην προσέλκυση νέων πελατών. Ως εκ τούτου, το να συμπεριλαμβάνεται η ΕΚΕ στη δομή ενός οργανισμού δεν είναι πολυτέλεια,
αλλά είναι κάτι που μπορεί να ωφεληθεί ο οργανισμός.

 

 

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά βοηθούν επίσης τους καταναλωτές να αναγνωρίσουν σε αυτές τις επιχειρήσεις ως ασφαλές καταφύγιο σε μια ταραγμένη εποχή και οι επενδυτές να βρουν την εγγύηση για μια μακροπρόθεσμη κερδοφόρα επιχείρηση.

Υποστηρίζοντας αυτή την άποψη σε μια ερευνητική μελέτη, «Η επιχειρηματική ηθική πληρώνει;» από το Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Δεοντολογίας, διαπιστώθηκε ότι

…οι εταιρείες που διακρίνουν
«σαφή δέσμευση σε ηθική συμπεριφορά»
υπερβαίνουν συνεχώς τις εταιρείες
που δεν εμφανίζουν τέτοια ηθική συμπεριφορά.

Περιγραφή συστήματος HR Analytics

Αποστολή:
Για τη δημιουργία αξίας και κάνει τη διαφορά… σε οτιδήποτε συμμετάσχει! Αυτή πρέπει να είναι η βάση για τη στάση της απέναντι στην πρόσληψη και την εξέλιξη των εργαζομένων.

Όραμα:
Για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, η εταιρεία θα πρέπει να έχει δημιουργήσει ένα όραμα με σαφείς στόχους.

Κέρδος:
Η μεγιστοποίηση της απόδοσης για τους μετόχους, με ταυτόχρονη επίγνωση των εν γένει ευθυνών της εταιρείας προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (άμεσα ή έμμεσα). Άνθρωποι : Να είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να δουλέψει κάποιος, όπου οι άνθρωποι εμπνέονται να είναι το καλύτερο που μπορούν να είναι.

Συνεργάτες :
Προώθηση ενός επιτυχημένου δικτύου εταίρων και οικοδόμηση αμοιβαίας πίστης μαζί τους.

Πλανήτης:
Να είναι ένας υπεύθυνος παγκόσμιος πολίτης που κάνει τη διαφορά .

Ηθος,
Ηθική στάση σε όλα τα θέματα σύμφωνα με τις τοπικές αξίες και τις διεθνείς αρχές, τον εταιρικό κώδικα, διάχυτη σε όλα τα συστήματα, που λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις δράσεις και από όλους χωρίς καμία εξαίρεση.

 

Τι είναι το HRM συνοπτικά?

Η Διαχείριση της Ανθρώπινου Δυναμικού Αξιολόγηση της Απόδοσης .

Η αποστολή του θα μπορούσε να διαβαστεί ως εξής :

“Κανένας από εμάς δεν είναι τόσο καλός όσο όλοι μας.”

Ο Διευθυντής HR θα πρέπει να στοχεύει στην  διάχυση των αξιών της επιχείρησης μεταξύ των εργαζομένων της και τη χρήση εργαλείων όπως η αξιολόγηση 360 μοιρών, με επαναπληροφόρηση από ανώτερους και υφισταμένους.

 

Τμήμα HR Στόχοι:

 • Παροχή υπηρεσιών πρόσληψης
 • Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και διαδικασιών
 • Εξασφαλίση της πλήρης κατάρτισης όλων των εργαζομένων.
 • Παροχή σε μεμονωμένους υπαλλήλους προσανατολισμό στην εταιρεία κατά το χρόνο της ένταξης.
 • Παροχή υποστήριξης στο προσωπικό. Το προσωπικό περιλαμβάνει τους μόνιμους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, τους εργαζομένους με μερική απασχόληση, τους προσωρινούς υπαλλήλους και τους ανεξάρτητους εργολάβους,
 • Διατήρηση αρχείων καταγραφής όλων των εργαζομένων (Σύστημα Πληροφοριών Ανθρώπινου Δυναμικού).
 • Αξιολόγηση και διατήρηση των εργαζομένων που λειτουργούν ως σημαντικά περιουσιακά στοιχεία στην εταιρεία και προσπάθεια να μετατραπούν τελικά όλοι ως τέτοιου είδους περιουσιακά στοιχεία.
 • Ικανοποιήστε τους ως εσωτερικούς πελάτες ώστε να τους κρατούν πιο παραγωγικούς. Οι εσωτερικοί πελάτες είναι το παράθυρο στους εξωτερικούς πελάτες.

Πολιτικές HR

Φιλικό, κατανοητό, ευέλικτο και σύμφωνο με το επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι πολιτικές συμμορφώνονται νόμιμα με σαφώς εκφρασμένες διαδικασίες για έγκαιρες αναθεωρήσεις και με ένα πλαίσιο για την προώθηση της αφομοίωσης τους από τους εργαζομένους.

HRIS (Σύστημα Πληροφοριών Ανθρώπινου Δυναμικού)

Πρωταρχική λειτουργία της διαδικασίας HRM είναι η δημιουργία ροών πληροφοριών που υποστηρίζουν τα εξής:

 1. Επαναλαμβανόμενες εργασιακές ρουτίνες του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού βάση των αναγκών των διαχειριστών του τμήματος HR . Η χρήση του Intranet ή του Internet για περαιτέρω επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων και του HR είναι επίσης χρήσιμη.
 2. Η διαδικασία HRM υποστηρίζει τις ρουτίνες εργασίας του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και παρέχει πληροφορίες για διαχειριστικές αποφάσεις:
  I. Καταγραφή, καταγραφή και αποθήκευση δεδομένων σχετικά με δραστηριότητες ανθρώπινου δυναμικού
  II. Δημιουργία ποικιλίας μορφών και εγγράφων HR
  III. Προετοιμασία εκθέσεων διαχείρισης Προετοιμασία κυβερνητικών εκθέσεων
 3. The Payroll Process

Σχεδιασμός HR

Ο σχεδιασμός του ανθρώπινου δυναμικού έχει ως στόχο να προσδιορίσει ποιες απαιτήσεις HRM υπάρχουν για τις τρέχουσες & μελλοντικές προμήθειες και τις απαιτήσεις των εργαζομένων. Ο οργανισμός εξασφαλίζει ότι έχουν τον σωστό αριθμό και είδος ανθρώπων στη σωστή θέση. Αυτό το καθήκον επιτυγχάνεται με την τακτική πρόσληψη και επιλογή, την αξιολόγηση των επιδόσεων, τις διαδικασίες προαγωγών, τα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Η σωστή κουλτούρα αναπτύσσεται, διατηρείται και προωθείται ως συνήθεια για όλους τους υπαλλήλους της εταιρικής ομάδας.

Σύστημα Ανάλυσης & Σχεδιασμού Εργασίας

Ανάλυση θέσης εργασίας
Πρόκειται για τη διαδικασία καθορισμού των καθηκόντων και των απαιτήσεων δεξιοτήτων μιας εργασίας και του είδους ενός ατόμου που πρέπει να προσληφθεί για τη δουλειά. Η σωστή κουλτούρα λαμβάνεται πάντοτε υπόψη ως βάση για την ανάλυση εργασίας. Η ανάλυση αυτή χωρίζεται σε 2 διαδικασίες που είναι :

Περιγραφή θέσης εργασίας
Είναι ένας κατάλογος των καθηκόντων εργασίας, ευθύνες, τη σχέση με άλλες εργασίες/θέσεις, τις συνθήκες εργασίας και τις εποπτικές αρμοδιότητες.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα είναι:

1. Βοηθά τους επιβλέποντες να αναθέτουν εργασία στους υφισταμένους ώστε να μπορεί να καθοδηγεί και να παρακολουθεί τις επιδόσεις τους.

2. Βοηθά στη διαδικασία πρόσληψης και επιλογής.

3. Βοηθά στον σχεδιασμός ανθρώπινου δυναμικού.

4. Είναι χρήσιμο στην εκτίμηση των επιδόσεων.

5. Είναι χρήσιμο για την αξιολόγηση της θέσης εργασίας, προκειμένου να αποφασιστεί το ποσοστό αμοιβής για μια συγκεκριμένη εργασία.

6. Βοηθά επίσης στην αναζήτηση κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης.

Προδιαγραφές θέσης εργασίας
Είναι μια λίστα ανθρωπίνων απαιτήσεων για την κάλυψη μιας θέσεως. Το τμήμα HR της εταιρείας ελέγχει τη δική του περιγραφή & ανάλυση για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, για την οποία λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις εργασιακές δραστηριότητες των εργαζομένων, την ανθρώπινη ανταπόκριση, το πρότυπο απόδοσης, το πλαίσιο εργασίας και τις ανθρώπινες απαιτήσεις, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικές με τη συμπεριφορά των εργαζομένων.

ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ

απευθυνθείτε στο info@eben.gr

7 + 11 =

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΒΑΣΗ RME & ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(Information, Compliance & Security / ICS)

Το ICS Scorecard είναι μια ενότητα του μοντέλου RME (Responsible Management Excellence).

Ο πίνακας απόδοσης (Scorecard) παρέχει οδηγίες σχετικά με τη μεθοδολογία αξιολόγησης των βασικών παραμέτρων που διασφαλίζουν στην εταιρεία την διαχείριση πληροφορίας με ασφάλεια, ακεραιότητα και διαφάνεια εφαρμόζοντας ταυτόχρονα τους υποχρεωτικούς κανονισμούς GDPR.

 

Το ICS θα βοηθήσει στην αναγνώριση των κινδύνων σε οποιοδήποτε σύστημα επικοινωνίας πληροφορικής και στη λήψη τεκμηριωμένη απόφασης για το τι χρειάζεται η διεύθυνση διαχείρισης των κινδύνων.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Το EBEN δημιούργησε ένα πλαίσιο βάσει του οποίου μια εταιρεία μπορεί να αξιολογείται ανά τακτά διαστήματα πάνω σε διαδικασίες και συστήματα πληροφόρησης και επικοινωνίας σε συνάρτηση με τις αυστηρές απαιτήσεις των προτύπων GDPR , Sarbanes Oxley, ISO 27001 και πλαισίου COBIT. Αποτελείται από 8 κριτήρια που έχουν πάντα ως επίκεντρο τον Εταιρικό Κώδικα της εταιρείας.

Η Διασφάλιση Πληροφορίας & ο Πίνακας Απόδοσης Ασφαλείας σχετίζονται στενά με RME (Responsible Management Excellence Model)., το οποίο είναι το εργαλείο Επιχειρηματικής Ηθικής του EBEN.

 

Plan-Do-Check-Act (PDCA) κύκλος Deming

Μια βασική προσέγγιση για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και της ασφάλειας των ΤΠ είναι η διεξαγωγή δοκιμών διαδικασιών, συστήματος και επιχειρησιακής μεθοδολογίας είναι ο κύκλος Ρlan- Dο- Check- Act ή PDCA cycle (Σχεδιασμός–Εφαρμογή-Έλεγχος-Ενέργειες). Πρόκειται για μια μεθοδολογία τεσσάρων σταδίων για τη βελτίωση της πληροφορικής, όχι μόνο για τα συστήματα και διαδικασίες διαχείρισης καθώς και για την εφαρμογή αλλαγών κατά την διάρκεια των επιχειρηματικών διαδικασιών. Ακριβώς όπως ο κύκλος δεν έχει τέλος, ο κύκλος PDCA θα πρέπει να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά για συνεχή βελτίωση του οργανισμού και ανάλογα με αυτή τη διαδικασία, η διαδικασία επικύρωσης αξιολογεί βάση του μοντέλου RME κάθε σύστημα διαχείρισης και δράσης ώστε να κερδίσει ανάλογους βαθμούς. Το PDCA αποδίδεται στον Dr. W. Edwards Deming, αμερικανικό μηχανικό, στατιστικό και σύμβουλο διαχείρισης. Οι θεωρίες του Deming αποτελούν τη βάση της ΔΟΠ (Διοίκηση Ολικής Ποιότητας) και τα πρότυπα ποιότητας ISO 9001. Ωστόσο, η προέλευσή του μπορεί να ανιχνευθεί στον γνωστό εμπειρογνώμονα στατιστικών κ. Walter A. Shewart, στη δεκαετία του 1920. Ο Shewhart ήταν Αμερικανός φυσικός, μηχανικός και στατιστικός που συχνά θεωρείται ο πατέρας του στατιστικού ελέγχου ποιότητας. Εισήγαγε την έννοια της μεθοδολογίας PLAN, DO και SEE. Στη συνέχεια, ο Edward W. Deming τροποποίησε τον κύκλο SHEWART ως: PLAN, DO, STUDY και ACT.

Η μεθοδολογία (θεωρείται επίσης ως μοντέλο) εφαρμόζεται με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών στο πλαίσιο της διαχείρισης του κύκλου ζωής του προϊόντος , διαχείριση έργου, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού ( HRM ), διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού ( SCM ) και σε πολλούς άλλους τομείς δραστηριότητας.

Οι κύριες φάσεις του είναι οι εξής:

 1. Plan.
  Σχεδιάστε τις κατάλληλες ενέργειες, ορίστε τους KPI και τους στόχους, προετοιμάστε την απαραίτητη τεκμηρίωση
 2. Do.
  Δοκιμή της αλλαγής / Εφαρμογή της βελτίωσης.
 3. Check.
  Ελέγξτε / Ελέγξτε τη βελτίωση, μετρήστε και αξιολογήστε τα αποτελέσματα πριν και μετά τη σύγκριση δεδομένων και προσδιορίστε τι έχετε μάθει.
 4. Act.
  Ελέγξτε και λάβετε διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες. Αν η αλλαγή δεν λειτούργησε, κάντε ξανά τον κύκλο με ένα διαφορετικό σχέδιο. Αν ήταν επιτυχής, ενσωματώστε όσα μάθατε από τη δοκιμασία σε ευρύτερες αλλαγές. Χρησιμοποιήστε όσα μάθατε για να σχεδιάσετε νέες βελτιώσεις, ξεκινώντας ξανά τον κύκλο

Με λίγα λόγια, τα πιο σημαντικά οφέλη του PDCA είναι τα εξής:

– Αποτελεσματική καθημερινή διαχείριση ρουτίνας – για το άτομο ή / και την ομάδα – Διαχείριση έργου

– Συνεχής ανάπτυξη

– Ανάπτυξη σχέσεων και ποιότητας προμηθευτών

– Ανάπτυξη διαχείρισης πόρων πληροφορικής

– Νέα προϊόντα και ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών

– Δοκιμές διεργασιών και διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων

ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ

απευθυνθείτε στο info@eben.gr

1 + 8 =

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η έκθεση βιωσιμότητας βοηθά τους οργανισμούς

 • να επικεντρωθούν στον καθορισμό στόχων,
 • στη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών,
 • στη μέτρηση των επιδόσεων και
 • στην αποτελεσματική διαχείριση των αλλαγών,

προκειμένου να καταστήσουν τις επιχειρήσεις τους αποδοτικές και μακροχρόνιες.

Η έκθεση βιωσιμότητας του οργανισμού
παρουσιάζει πληροφορίες που αντικατοπτρίζουν
τις σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές
και κοινωνικές επιπτώσεις της λειτουργίας
του εκάστοτε οργανισμού.

Οι εκθέσεις βιωσιμότητας των οργανισμών δεν ενισχύει απλά την αξιοπιστία τους αλλά ειδικά για τις εταιρείες που θέλουν να έχουν πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές, η υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας έχει ουσιαστική σημασία, δεδομένου ότι οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές προτιμούν εταιρείες που βασίζονται σε ένα αειφόρο πλαίσιο.

Η έκθεση βιωσιμότητας του EBEN βασίζεται πάνω στο Responsible Management Excellence Model (RME) καλύπτοντας όλες τις βασικές απαιτήσεις των υποκριτηρίων και είναι άμεσα/έμμεσα συνδεδεμένο με τις αρχές του GRI και των 10 αρχών του UN Global Compact.

Το RME του EBEN βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα (CSR) και την Εταιρική Διακυβέρνηση (CG) που συνδέονται στενά με τον Εταιρικό Κώδικα της εταιρείας (Corporate Code).

Το μοντέλο αποτελείται από 10 βασικά κριτήρια τα οποία με τη σειρά τους αποτελούνται σε συνολικά 50 υποκριτήρια.

Η φιλοσοφία του μοντέλου πηγάζει
από τη διδασκαλία του Αριστοτέλη,
όπου αναφέρεται ότι για την επίτευξη ηγεσίας,
χρειαζόμαστε συστήματα στις επιχειρήσεις (Λογός),
ηθική συμπεριφορά (Ήθος) και το πάθος (Πάθος)
με απώτερο στόχο τη διατήρηση του πολιτισμού μας.

Η ποιοτική επιτυχία του RME Model εξαρτάται από το επίπεδο της συστημάτων διακυβέρνησης και τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που ασκούνται σύμφωνα με τον Εταιρικό Κώδικα. Αυτή τη στιγμή προτεινόμενες αρχές πρέπει να περιλαμβάνoυν όλες τις 10 βασικές αρχές του Εταιρικού Κώδικα που είναι η καρδιά του μοντέλου RME. Ο κώδικας λαμβάνει υπόψη όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και παρέχει μια ηθική βάση για τις καθημερινές ενέργειες όλων των μελών ενός οργανισμού.

 

Ο Εταιρικός Κώδικας

Δηλώνουμε ότι υποστηρίζουμε τις συναφείς αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και την πρωτοβουλία Global Reporting Initiative (GRI) ως τα σημαντικότερα εργαλεία, όπως το ISO 26000, στηρίζοντας οργανισμούς προς τη σωστή κατεύθυνση για βιώσιμη επιτυχία. 

Υπόδειγμα Βιωσιμότητας EBEN

Το υπόδειγμα της βιωσιμότητας του ΕΒΕΝ παρέχεται αναλυτικά παρακάτω ως καθοδήγηση για το πώς μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλει έκθεση βιωσιμότητας, ανεξάρτητα από τη φύση των δραστηριοτήτων της.

Περιέχει κανόνες που είναι ευρέως αποδεκτοί διεθνώς ως μέρη της έκθεσης βιωσιμότητας και με αυτό τον τρόπο μπορούν να συγκριθούν διαφορετικές εταιρείες και οργανισμοί. Αυτό μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση να εκτιμήσει καλύτερα τη θέση της ως υπεύθυνος πολίτης, να χρησιμοποιήσει την έκθεσή της για τη βιωσιμότητα ως σημείο αναφοράς στον επιχειρηματικό κόσμο και να είναι η βάση της για επίτευξη μακράς βιωσιμότητας.

Η αειφορία είναι, και θα είναι ολοένα και περισσότερο, βασική για τις επιχειρήσεις, τις αγορές και την κοινωνία, ιδιαίτερα στην περίοδο κρίσης μας και την έλλειψη επιχειρησιακής ηθικής.

Οι πληροφορίες σχετικά με την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας είναι συναφείς με τις προοπτικές αξίας μιας επιχείρησης και ως εκ τούτου, πρέπει να αποτελούν τον πυρήνα της ολοκληρωμένης έκθεσης. Αυτός είναι ο λόγος που οι εκθέσεις βιωσιμότητας απαιτούνται να παρουσιάζονται παράπλευρα ή να ενσωματώνονται τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του υποδείγματος της βιωσιμότητας του ΕΒΕΝ, οι εταιρείες θα πρέπει να κάνουν μια παρουσίαση του εαυτού τους (τύπος, προϊόντα, αγορές κ.λπ.) και, στη συνέχεια, να αναπτύξουν κάθε ένα από τα θέματα που τίθενται στο πλαίσιο.

Η αναφορά κάθε θέματος δεν πρέπει να υπερβαίνει την μια σελίδα ανά ερώτηση, εκτός εάν τα συστήματα ή άλλα γεγονότα χρειάζονται περαιτέρω ανάλυση λόγω του σχετικού αριθμού τους ή / και της πολυπλοκότητάς τους.

Οι ζωτικής σημασίας πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται σε συνοπτική μορφή και με συστηματικό τρόπο πάντα σε σχέση με τον κύκλο Σχεδιασμός–Εφαρμογή-Έλεγχος-Ενέργειες (Ρlan- Dο- Check- Act cycle) με έμφαση στα συστήματα ή τις ενέργειες που οδηγούν σε KPIs (Δείκτες επίδοσης).

Οι ανάλογες εκθέσεις/αναφορές πρέπει να είναι συστηματικές, έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να αναθεωρούνται κατά διαστήματα, να αξιολογούνται και να είναι σαφώς κατανοητές από όλους τους ενδιαφερόμενους.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους οργανισμούς που (θα) χρησιμοποιούν το υπόδειγμα της βιωσιμότητας του ΕΒΕΝ για την κατάρτιση των εκθέσεων αειφορίας τους.

Τα βραβεία του EBEN χορηγούνται σε αυτούς οργανισμούς σε κατά την διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης που τους προβάλει ως πρότυπο στον επιχειρηματικό κόσμο, εφόσον βέβαια η πιστοποίησή τους έχει επετεύχθη, σύμφωνα με την διαδικασία επικύρωσης που προΐσταται της βράβευσης.

Το υπόδειγμα της βιωσιμότητας του EBEN επανεξετάζεται ετησίως σύμφωνα με την ανασκόπηση του RME Μοντέλου από την Επιτροπή Επαγγελματιών του EBEN, την οποία ευχαριστούμε για τη συμβολή τους.

ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ

απευθυνθείτε στο info@eben.gr

11 + 4 =