Διαδικασία Επιλογής RME MODEL

 1. Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο EBEN GR
  (Διαβάστε πληροφορίες εδώ και συμπληρώστε την αίτηση αφού κάνετε λήψη από εδώ)
 2. Μετά την έγκριση συμμετοχής στην πιστοποίηση, ο οργανισμός λαμβάνει από το EBEN GR το παρακάτω υλικό:
  α) Το πλήρες RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE MODEL (RME)
  β) RME self assesment questionnaire
 3. Ο οργανισμός συμπληρώνει κατάλληλα (ticks) και αποστέλλει ηλεκτρονικά στην administrator του eben gr το RME self assesment
 4. Ορίζεται ημερομηνία site visit σε επικοινωνία με τους validators
 5. Διεξαγωγή site visit
 6. Μετά το site visit ο οργανισμός παραλαμβάνει feedback report
 7. Εάν επιτευχθεί η πιστοποίηση, ακολουθεί η συμμετοχή στην τελετή απονομής