Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η έννοια της ΕΚΕ έχει συνδυαστικά δύο χαρακτηριστικά:
είναι σχετικά καινούργια και εξελίσσεται συνεχώς.

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να παρακολουθήσουμε την δυναμική της ΕΚΕ και για να είναι η Ελλάδα στην πρωτοπορία των εξελίξεων σε αυτό τον τομέα, πρέπει να κάνουμε μια αναδρομή στην έννοια και την εξέλιξή της μέσα από τους διάφορους ορισμούς που έχουν δοθεί κατά καιρούς.

Χαρακτηριστικά, η ΕΚΕ έχει οριστεί ως:
– “μια μορφή εταιρικής αυτο-δέσμευσης ενσωματωμένης σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο (Wood, 1991).
– “η διαρκής δέσμευση των επιχειρήσεων για συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των εργαζομένων και των οικογενειών τους όπως επίσης των κοινοτήτων και της κοινωνίας γενικότερα” (World Business Council for Sustainable Development, 1998).
– “η εθελοντική δέσμευση των επιχειρήσεων για διαχείριση των δραστηριοτήτων τους με υπεύθυνο τρόπο (International Chamber of Commerce, 2002).
– “η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους λειτουργίες και στις συναλλαγές τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001).
– “η ευθύνη των επιχειρήσεων για την επίδραση που έχουν στην κοινωνία(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011).

Μέσα από τους παραπάνω ορισμούς εντοπίζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά της έννοιας της ΕΚΕ:
– Είναι αυτοδέσμευση,
– Είναι διαρκής,
– Αφορά κοινωνικά, περιβαλλοντικά και εντέλει οικονομικά θέματα,
– Απευθύνεται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης,
– Εντάσσεται σε ένα στρατηγικό επιχειρηματικό μοντέλο, και
– Έχει σαν στόχο την υπεύθυνη ανάπτυξη μέσα από την εξισορρόπηση του κόστους που εξωτερικεύει η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Ο ορισμός της ΕΚΕ που υιοθετείται στο πλαίσιο της παρούσας Εθνικής Στρατηγικής λαμβάνει υπόψη τους διεθνείς ορισμούς αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι βασικές πτυχές της έννοιας της ΕΚΕ για την Ελλάδα είναι οι εξής:
– Η ΕΚΕ αποτελεί εθελοντική αυτο-δέσμευση επιχειρήσεων και οργανισμών και στοχεύει στην υπεύθυνη λειτουργία και διαχείριση των δραστηριοτήτων τους.
– Ως εθελοντική αυτο-δέσμευση, η ΕΚΕ προϋποθέτει την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, επιπλέον της ελάχιστης συμμόρφωσης με την εκάστοτε νομοθεσία.
– Στη βάση των παραπάνω χαρακτηριστικών, η έννοια της ΕΚΕ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα πολιτικών και δράσεων που υιοθετεί κάθε επιχείρηση, προσδιορίζοντας τη σχέση της με την κοινωνία και δεν περιορίζεται στην κοινωνική/περιβαλλοντική σήμανση (social/environmental labelling) προϊόντων και υπηρεσιών ούτε στην απολογιστική ανασκόπηση (reporting) δράσεων και πρωτοβουλιών. Συνοψίζοντας, η έννοια της ΕΚΕ περικλείει την ευθύνη κάθε επιχείρησης ή οργανισμού απέναντι στους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον για τον τρόπο που τους επηρεάζει από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η ΕΚΕ είναι μια δυναμική έννοια της οποίας οι αρχές και αξίες εξελίσσονται συνεχώς και ακολουθούν τους προβληματισμούς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Σήμερα, οι προκλήσεις αυτές απαιτούν άμεση λύση, αλλά με μελλοντική προοπτική. Αυτή η μελλοντική προοπτική συνδέει στενά τις έννοιες της ΕΚΕ και της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε ένα σύνολο που ενσωματώνει την εξασφάλιση βιωσιμότητας στο παρόν με παράλληλη φροντίδα για την ευημερία των μελλοντικών γενεών και είναι η βάση του οράματός μας.

Η ΕΚΕ αφορά όλους όσοι επηρεάζονται από την λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Αυτοί μπορεί να είναι:
– Εργαζόμενοι
– Μέτοχοι
– Πελάτες / Καταναλωτές
– Ανταγωνιστές
– Προμηθευτές
– Περιβάλλον
– Πολίτες / Κοινωνία.