ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Tο EBEN (EUROPEAN BUSINESS ETHICS NETWORK) αποτελεί το πλέον δραστήριο Δίκτυο Επιχειρηµατικής Ηθικής σήµερα στην Ευρώπη, το οποίο αριθµεί ήδη ενεργά 18 χώρες – µέλη, µεταξύ των οποίων η Δανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερµανία, η Ισπανία και η Γαλλία. Στόχος του Ινστιτούτου είναι η προώθηση και διάχυση των αρχών της Επιχειρηµατικής Ηθικής, της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, την ακαδηµαϊκή κοινότητα, σε εθελοντικούς οργανισµούς, όπως και στα ευαισθητοποιηµένα µέλη της κοινωνίας, που ως φυσικά πρόσωπα συµµετέχουν ενεργά στις δράσεις µας.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Αποστολή µας είναι να προωθήσουµε την ηθική και την αριστεία στις επιχειρήσεις (στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα), να αυξήσουµε την ευαισθητοποίηση σχετικά µε τις δεοντολογικές προκλήσεις στην παγκόσµια αγορά και να δώσουµε τη δυνατότητα διαλόγου για το ρόλο των επιχειρήσεων στην κοινωνία.

«Η ακεραιότητα χωρίς γνώση είναι αδύναµη και άχρηστη,  και η γνώση χωρίς ακεραιότητα είναι επικίνδυνη και φοβερή»
Samuel Johnson

«Η επιχείρηση στηρίζει τα πάντα στην εθνική µας ζωή, συµπεριλαµβανοµένης της πνευµατικής µας ζωής»
Woodrow Wilson

H ΗΘΙΚΗ, Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Στη 10η εκδήλωση των βραβείων του EBEN GR, που διεξήχθη στον Όµιλο Αντισφαίρισης Αθηνών, παρευρέθηκαν το Διοικητικό Συµβούλιο του Ινστιτούτου Επιχειρηµατικής Ηθικής, σηµαντικοί Παράγοντες του Επιχειρηµατικού Κόσµου, µέλη της διεθνούς Ακαδηµαϊκής Κοινότητας, µέλη του EBEN GR όπως και του EBEN EUROPE, και Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισµών µε ενεργό δράση και συνεισφορά στον τοµέα της Κοινωνικής Υπευθυνότητας και Επιχειρηµατικής Ηθικής. Η απονοµή των διακρίσεων πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του εξαιρετικά επιτυχηµένου Ετήσιου Ερευνητικού Συνέδριου του ΕΒΕΝ EUROPE, στις εγκαταστάσεις του DEREE COLLEGE.

Οι 15 Εταιρείες που πιστοποιήθηκαν είναι :

PLATINUM AWARDS – (Κατά αλφαβητική σειρά )
• ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α
• OMΙΛΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΕΤΗ (ΟΦΕΤ) UNI-PHARMA SA , INTERMED SA
• VODAFONE

GOLD AWARDS ( Κατά αλφαβητική σειρά)
• ALLSEAS MARINE S.A.
• «ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ»
• ATHENIAN SEA CARRIERS LTD
• ENTERPRISES SHIPPING & TRADING SA
• INTRALOT S.A
• MARS Hellas
• TSAKOS GROUP OF COMPANIES

SILVER AWARDS ( Κατά αλφαβητική σειρά)
• E.YΔ.ΑΠ. Α.Ε. ( ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ )
• SEFCO ZEELANDIA S.A.

BRONZE AWARDS – (Κατά αλφαβητική σειρά )
• ALERT SHIPPING AGENCIES LTD
• ΙRA MEDIA
• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Αντώνης Γκορτζής
Πρόεδρος

Η Κοινωνική Υπευθυνότητα είναι µια ιδέα όπου εταιρείες – δηµόσιες και ιδιωτικές – αποφασίζουν να συµβάλουν εθελοντικά στην έµπρακτη βελτίωση της κοινωνίας (του εργαζόµενου, του καταναλωτή), και του περιβάλλοντος µε δραστηριότητες, προϊόντα ή και υπηρεσίες που αυτές έχουν, προσδίδοντας αξία στην εταιρική τους ταυτότητα, ενδυναµώνοντας τη φήµη τους, ενώ παράλληλα µειώνουν τις πιθανότητες δηµιουργίας κρίσεων. Το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτεί από τις επιχειρήσεις να λειτουργούν µε ήθος και µε κανόνες, πέρα και πάνω από το νόµο, ενώ οι καταναλωτές και η κοινωνία περιµένουν πλέον όλο και περισσότερα πριν αποφασίσουν για το προϊόν ή την υπηρεσία που θα αγοράσουν. Παρά τις έντονες συζητήσεις, όσον αφορά στο θέµα της ανταγωνιστικότητας και τη σηµαντική πρόοδο που έχει επιτελεσθεί τα τελευταία χρόνια, οι ερευνητές και επιστήµονες εξακολουθούν να έχουν δυσκολία στη δηµιουργία ενός περιεκτικού θεωρητικού µοντέλου που θα ορίζει την ανταγωνιστικότητα και τους παράγοντες που την καθορίζουν. Μια σηµαντική προσπάθεια που αξίζει την προσοχή µας είναι το θεωρητικό µοντέλο του Καθηγητή Porter. O Porter τόνισε την άρρηκτη σχέση µεταξύ εθνικής και επιχειρηµατικής ανταγωνιστικότητας και επισήµανε ότι η ανταγωνιστικότητα µιας χώρας εξαρτάται από την ικανότητα των επιχειρήσεων και του κράτους, που δραστηριοποιούνται σ’ αυτή, να καινοτοµούν και να βελτιώνονται διαρκώς. Ως σηµαντικότερες απειλές θεωρούνται:

  •  Το φορολογικό πλαίσιο
  • Οι δηµογραφικές αλλαγές
  • Οι χώρες µε φθηνότερο εργατικό δυναµικό
  • Η αλλαγή του περιβάλλοντος ανταγωνισµού λόγω δηµιουργίας ισχυρών οµίλων από συσπείρωση ελληνικών επιχειρήσεων, και
  • Η συγκέντρωση των βασικών λειτουργιών (π.χ. Μάρκετινγκ, HR) στη µητρική εταιρεία (στην περίπτωση πολυεθνικής) και η αποδυνάµωση της επιρροής και συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων των τοπικών θυγατρικών.

Η Επιχειρηµατική Ηθική εφαρµόζεται µέσα από τον καθορισµό συγκεκριµένων αρχών επιχειρηµατικής συµπεριφοράς, προτύπων και κανόνων, που µετασχηµατίζουν το σύνολο της εταιρικής πολιτικής και λειτουργούν ως σηµεία αναφοράς ή κώδικες.

  

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ EBEN GR ΓΙΑ ΤΟ 2018

Το Διοικητικό Συµβούλιο, το Μάρτιο του 2018, συγκροτήθηκε σε Σώµα, οµόφωνα, ως εξής:

Αντώνης Γκορτζής Απόλλων Καρακαλάς Τζελίνα Καρελλά Δρ. Νικόλαος Τσάκωνας Ιωάννης Φίλος Γεώργιος Σαρρής Κωνσταντίνος Μπαλωμένος
Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γενική Γραµµατέας Ταμίας Μέλος Μέλος Μέλος