ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ

 

Ως Επιχειρηµατική Ηθική νοείται η εφαρµογή στην επιχειρηµατική συµπεριφορά των γενικών αρχών περί ηθικής, µε σκοπό τη δηµιουργική εξισορρόπηση συµπεριφορών και σχέσεων µεταξύ της επιχείρησης, των µετόχων, των εργαζοµένων, του πολίτη, του πελάτη, του καταναλωτή και του γενικότερου κοινωνικού και οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο δραστηριοποιείται µια επιχείρηση ή ένας οργανισµός.

 

Εποµένως, το ήθος του οργανισµού µπορεί να περιγραφεί ως ένα σύνολο κανόνων ευθύνης, ελέγχου, διαφάνειας, σύνεσης, συνεργασίας, συνέπειας και συνέχειας σε όλα τα επίπεδα, από την κερδοφορία και την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών του, αλλά και από το ήθος και τον επαγγελµατισµό του συνόλου των εργαζοµένων σε αυτόν γενικότερα.

 

Συνεπώς, το επιχειρηµατικό ήθος πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδα ανώτερα των καθαρά νοµικών υποχρεώσεων και, συγκεκριµένα, να εκφράζεται µέσα από ελεύθερες επιλογές πολιτικής και πρωτοβουλιών της ίδιας της επιχείρησης.

 

Η επιχειρηµατική ηθική αφορά τόσο στα πρόσωπα όσο και στους επιχειρηµατικούς οργανισµούς, αγγίζοντας κάθε µορφή δράσης και έκφρασής τους ως φυσική επιλογή και όχι απαραίτητα ως υποχρέωση που υπαγορεύεται από νοµικούς κανόνες.

 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Από την άλλη µεριά, η Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα (ΕΚΕ) είναι µια ιδέα όπου εταιρείες – δηµόσιες και ιδιωτικές – αποφασίζουν να συµβάλουν εθελοντικά στην έµπρακτη βελτίωση της κοινωνίας (εργαζόµενος, καταναλωτής) και του περιβάλλοντος, µε δραστηριότητες, προϊόντα ή και υπηρεσίες που αυτές έχουν, προσδίδοντας αξία στην εταιρική τους ταυτότητα, ενδυναµώνοντας τη φήµη τους, ενώ παράλληλα µειώνουν τις πιθανότητες δηµιουργίας κρίσεων.
Σήµερα, η παγκόσµια κρίση επιβάλει πιο γρήγορες κινήσεις στο χώρο της επιχειρηµατικής ηθικής και της κοινωνικής ευθύνης, µέσα από τον καθορισµό συγκεκριµένων αρχών επιχειρηµατικής συµπεριφοράς, προτύπων και κανόνων, που µετασχηµατίζουν το σύνολο της εταιρικής πολιτικής και λειτουργούν ως σηµεία αναφοράς ή κώδικες.

 

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

 • Οικοδόµηση σχέσεων εµπιστοσύνης και κατανόησης µε το σύνολο των κοινωνικών εταίρων
 • Ενίσχυση της πιστότητας των πελατών
 • Υποστήριξη και συναίνεση των υπαλλήλων και άλλων οµάδων κοινού προς την υλοποίηση της επιχειρηµατικής στρατηγικής
 • Διατήρηση και ενίσχυση εταιρικής φήµης
 • Υποστήριξη της επιχείρησης σε συνθήκες κρίσης
 • Κατανόηση και ενίσχυση των θετικών µηνυµάτων από τους εκπροσώπους του Τύπου
 • Οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες λειτουργούν ως ενισχυτές των θετικών µηνυµάτων της εταιρείας και ως πρεσβευτές της.

 

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE

To EBEN προχώρησε στη δηµιουργία ενός πρωτοποριακού µοντέλου, µε το όνοµα Responsible Management Excellence Model (RME), το οποίο καλύπτει τα δύο, ίσως, πιο σηµαντικά κοµµάτια της σύγχρονης επιχειρηµατικής ζωής και Αριστείας, την Εταιρική διακυβέρνηση και την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα.

 

ΤΟ RME ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ DEX ETHICAL INDEX ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι το ΕΒΕΝ RME Model, ελληνικής κουλτούρας καθότι βασίζεται στην θεωρία του Αριστοτέλη, έχει επιλεχθεί στην οµάδα των σηµαντικότερων διεθνών µοντέλων επιχειρηµατικής αριστείας για την τελική διαµόρφωση του νέου χρηµατιστηριακού δείκτη, του DEX (ethical index), που θα λειτουργεί στο γερµανικό χρηµατιστήριο επιπροσθέτως του υπάρχοντος γνωστού δείκτη (DAX). Ο νέος δείκτης θα λαµβάνει υπ’ όψιν το νεοσύστατο οικονοµικό µοντέλο «Fair Profit», το οποίο έχει βασιστεί στο µοντέλο του EBEN (RME Model), καθώς και σε άλλα γνωστά µοντέλα και οργανωµένα πλαίσια οδηγιών. Επίκεντρο του µοντέλου είναι ο Standard Corporate Code, που αναφέρεται σε διεθνώς αποδεκτούς κανόνες ή αρχές και ο οποίος διαχέεται µέσω του Εταιρικού Κώδικα Ηθικής και του Εταιρικού Κώδικα Συµπεριφοράς.

 

 

Corporate Governance Social Responsibility
“Corporate Overview of Means for Success” “Corporate Environmental & Social Successful Actions”

 

Εταιρείες που Πιστοποιήθηκαν το 2016

GOLDEN AWARDS & PLATINUM AWARDS
(Κατά αλφαβητική σειρά)

 • ALLSEAS MARINE S.A.
 • ATHENIAN SEA CARRIERS LTD
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ENTERPRISES SHIPPING & TRADING SA
 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α
 • INTRALOT S.A.
 • MARS Hellas
 • TSAKOS GROUP OF COMPANIES
 • VODAFONΕ ΠΑΝΑΦΟΝ AEET

 

BRONZE AWARDS
(Κατά αλφαβητική σειρά)

 •  ALERT SHIPPING AGENCIES LTD

BASIC MODEL FOR SMALL AND MEDIUM COMPANIES
(Κατά αλφαβητική σειρά)

 • Γραφείο «ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ» της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
 • ENVITEC A.E.
 • FL CLOVER S.A.
 • SEFCO ZEELANDIA S.A.
 • SRH Marine Electronics S.A.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ EBEN GR ΓΙΑ ΤΟ 2017

Αντώνης Γκορτζής Απόλλων Καρακαλάς Τζελίνα Καρελλά Δρ. Νικόλαος Τσάκωνα Ιωάννης Φίλος Γεώργιος Σαρρής Κώστας Σισµανίδης
Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γενική Γραµµατέας Ταμίας Μέλος Μέλος Μέλος